Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki3

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Някои основни понятия и термини


Застрахователното дело е сложна материя,боравеща с определени понятия,термини и обозначения,в повечето случаи непонятни на обикновеният човек.Полиците са изпълнени със сложни словосъчатания и юридически термини неговорещи нищо сами по себе си,и за това е толкова скучно да се прочете една полица и обикновено стигаме до втората страница и я захвърляме,като нещо което само ни измъчва.И това е съвсем нормално,никой не обича да чете сухи постоянно повтарящи се изречения.Ще се опитам да изясня някои от по-важните термини и определения.
На първо място,за да съществува една полица,трябва да съществува,така нареченият Insurable Interest – застрахователен интерес в дадена собственост.Не мога да застраховам къщата на съседа ми,след това да я запаля и да взема парите от застраховката,защота не съм собственик и нямам застрахователен интерес върху тази собственост.Има два вида застрахователен риск:Спекулативен риск и Чист риск.Спекулативният риск е незастраховаем,защото при него даден индивид има възможността да спечели или да загуби от риска,т.е. да бъде поставен в по-добро финансово положение,околкото преди риска да се е случил.Най – добрият пример за спекулативен риск е комарджийството,може да спечелиш,но може и да загубиш.Ако ни застраховаха загубите в казината,никой нямаше да работи,всички ще си стоим в казиното и винаги ще печелим.
От друга страна Чистият риск е напълно застраховаем и той е причината за съществуването на застрахователното дело,само по себе си.Т.е. при него се покриват щетите до размера на загубите,застрахованият се поставя отново там където е бил преди загубата,т.е няма подобрение на финансовото му състояние от преди загубите,няма печалба.Разбира се при една застраховка Живот,не можем да възстановим умрелият сред живите,но пък тази застраховка осигурява финансова стабилност на семейството му.
Hazards – или това са така наречените опасности.Първата е физическа опасност – нещо осезателно,материално,което увеличава възможността за риск и нещастие,като висящи голи жици,хлъзгави подове,заледени пътища,туби с бензин в къщи и др.Вторите опасности са морални или нравствени – застрахованият умишлено пали къщата си с цел да измами застрахователнета компания и да печели от застраховката.И третата група опасности е Небрежие,Нехайство – забравяш да спреш чешмата в къщи,караш с превишена скорост,пушиш в леглото,забравяш си ключовете в колата и други такива.
Peril – риск.Рискът е конкретната, непосредствена причина за загубата.Ако една къща е разрушена от пожар, то пожарът е рискът.Полиците за Имот и Нещастен Случай се издават по два начина от гледна точка на риска: Упоменати изрично рискове или Всички рискове,отворени полици.При първите точно и подробно се изреждат рисковете,които са покрити от полицата и само при тези рискове,когато се случат се получава обещетение.При вторите вички рискове са покрити от полицата с изключение на тези,които изрично са упоменати в изключенията.На-
пример купуваме полица всички рискове и в изключенята е записан само риск ядрена авария.Това означава,че няма да ни обезщетят само в случай,ако някоя атомна електроцентрала гръмне и ние понесем щети от това.
Losses – загуби.Загуба е неумишлено,непредсказуемо разрушаване на финансови или икономически ценности.Ако къщата на застрахованият изгори до основи,то това събитие ще се окачестви като тотална загуба,пълна загуба,защото стойността на пепелтта е драстично различна от стойността на къщата.Директна загуба е тази загуба, при която събитието се случва чрез непрекъсната верига от случки в резултат на застрахован риск.При Индиректната загуба,загубата е резултат от опасност или риск,но загубата не е директно причинена от тези опасности или рискове.Ето и един пример.Един ресторант изгаря до основи.Директната загуба ще бъде пълното разрушаване на сградата и всичко,което е било в нея.Индиректната загуба ще бъде невъзможността на собственика да води нормален бизнес и да оперира като такъв.Т.е. собственикът търпи загуби всеки ден, през който ресторантът не работи и ако закупената полица не включва загуби на доходи през времето,когато ресторантът не работи,а само сградата като такава, е пример за лошо закупена и евтина полица.Защото докато сградата бъде построена наново,собственикът ще губи от липса на доходи.Този термин пък се казва – Loss of Business Income.

 SSL Certs